על פי הגדרת חוק הביטוח הלאומי נכות הינה אי יכולת תפקוד חלקי או מוחלט של חלק בגוף האדם. נכות יכולה להיות גופנית, קוגניטיבית או נפשית. רמת הנכות משתנה בצורה קיצונית החל מנכות קלה צליעה קלה למשל- ועד לשיתוק כמעט מוחלט. קצבת נכות כללית היא קצבה חודשית המשולמת למי שליקוי גופני, שכלי או נפשי פוגע ביכולתו להשתכר למחייתו או לתפקד במשק הבית (לאשה עקרת בית).

כדי לקבוע את דרגת אי כושר ההשתכרות, יש לעבור ועדה רפואית שתקבע מהם אחוזי הנכות הרפואית על פי ספר המבחנים הרפואיים אשר בתקנות הביטוח הלאומי. ספר המבחנים מכיל את רשימת הליקויים והמחלות והאחוז הרפואי הנקבע לכל אחד מהם.

מקבלי קצבת נכות פטורים מתשלום דמי ביטוח לאומי בתקופה שמגיעה להם הקצבה, בהתאם לתנאים.

בישראל, מוסד הביטוח הלאומי מבטיח קצבת נכות מינימלית לכל מי שכושר השתכרותו פגום עקב נכותו. כמו כן, המוסד מספק קצבאות לשירותים מיוחדים, ועוד שירותים נוספים כגון שיקום מקצועי. נכים המוכרים על ידי המוסד לביטוח לאומי זכאים לשירותים והטבות שונות ממשרדי ממשלה שונים בהתאם לאופי נכותם וחומרתה.

קצבאות ושירותים

לפי הגדרת המוסד לביטוח לאומי "נכה" הוא תושב מדינת ישראל בגילאים  67 לגבר וגיל 62 לאישה אשר נכותם הרפואית כפי שזו הוגדרה על ידי ועדת הרופאים של הביטוח לאומי מפחיתה מכושרם להשתכר והכנסותיהם לא עולות על השכר הממוצע במשק. לאישה עקרת בית נלקחת בחשבון באותה מידה אי יכולתה לתפקד במשק הבית כגון, כביסה, נקיון הבית, קיפול, בישול, וכו

קצבת נכות

כל נכה שדרגת נכותו נקבעה ל-60% בנכות כללית ומעלה זכאי לקצבת נכות ובתאונת עבודה מעל 10% על מנת לקבל כסף. במתכונת החוק הנוכחית, הכנסה מעבר לסכום זה עלולה לסכן את קצבתו ואת זכויותיו כנכה. הצעת החוק ליישום דו"ח ועדת לרון לעידוד יציאת נכים לעבודה באה לטפל במצב זה ולהפחית את קצבת נכות בצורה הדרגתית יותר, ולמנוע את הסיבוכים הבירוקרטיים הקיימים במתכונת הנוכחית‏.

שיקום מקצועי

נכה אשר נקבעה לו דרגת נכות רפואית של 20%  ומעלה זכאי לסיוע באבחון ושיקום מקצועי. אבחון כישוריו נערך לרוב במרכזי הכשרה מיוחדים ברחבי הארץ, שם הוא מקבל הכוונה כללית. שירות השיקום המקצועי כולל מימון שכר לימוד למסגרת הלימודית הנבחרת, מימון מלא של החומר הלימודי הנדרש, מימון הוצאות הנסיעה למקום הלימודים, ונכה אשר אינו זכאי לקצבת נכות יקבל גם דמי שיקום במשך תקופת האבחון כמו תקופת הלימודים. לאחר סיום מסגרת הלימודים, הנכה זכאי לסיוע במיקומו בשוק העבודה.

שיקום היא פעולה שבה חל ניסיון להחזרת אדם ככל האפשר לתפקוד נורמלי ותקין. השיקום הוא רצף תהליכים המסייעים לאדם בעל מוגבלויות להגיע לרמה מקסימלית של תפקוד. הוא נועד לאפשר לאדם הנכה אוטונומיה ולהכינו לקראת השמה במקומות תעסוקה. מטרתה של מסגרת השיקום היא לסייע לאדם המוגבל בכל דרך אפשרית טיפולים פיזיים, טיפולים נפשיים, טיפולי רווחה, מציאת עבודה, מלגות שונות ללימודים וקצבאות הניתנות לנכים ועוד. סך הכל קיימים שלושה סוגים של שיטות סיוע אמצעים פיזיים תרגילים ותנוחות שונות-, מכשירי עזר מכניים, וטיפול פסיכו חברתי. כל אדם נכה במדינת ישראל, זכאי לזכויות רפואיות על פי חוק, בתנאי שהוא משלם דמי ביטוח לאומי. כספים אלו קבועים על-פי חוק ומטרתם לשפר את איכות ורמת החיים של הנכה בצורה ניכרת. לאחר שמכיר ביטוח לאומי במגבלת הנכה, הוא תחילה בודק אם אכן נכותו פוגמת ביכולתו לפרנס את עצמו ולקיים שגרת חיים יומיומית.

ישנם מבחנים שונים הנערכים על ידי ביטוח לאומי כדי לקבוע אחוזי נכות, אשר מקנים זכויות שונות ועל כן יש להבין תחילה את אופי הפציעה או רמת הנכות של הנכה. נכה בדרגת נכות של 20% ומעלה-זכאי לסיוע בשיקום ואבחון מקצועי. מטרתו של חוק שוויון זכויות לבעלי מוגבלות במדינת ישראל היא שילובם של נכים בעבודה והענקת העדפה מתקנת לנכים. חוק נוסף שנחקק למען הנכים בישראל מ-100% ומעלה כולל הקלות בתשלומי ארנונה, פטור ממס הכנסה, זכויות מול כל גוף ממשלתי, הנחות שונות בכל משרד ממשלה, אגרות לימוד קבלת סיוע בניידות, חברות סיעוד, מרכזי מגורים לשם עזרה במגורים עצמאיים והטבות וזכויות רבות אחרות.

מי זכאילקצבת נכות?

מבוטח/ת תושב ישראל מגיל 18 ועד גיל פרישה, שעקב ליקוי גופני, שכלי או נפשי מתקיים לגביו אחד מהתנאים הבאים:

אין לו כושר להשתכר מעבודה או ממשלח יד או שכושרו להשתכר צומצם עקב הליקוי ב–60% או יותר.

אין לו הכנסה בפועל מעבודה או ממשלח יד.

עקרת בית: תושבת ישראל מגיל עד גיל פרישה, נשואה, שאינה עובדת כשכירה או כעצמאית, אשר בעלה מבוטח בביטוח זיקנה ושאירים, שעקב ליקוי איבדה 50% לפחות מכושרה לתפקד במשק הבית.

במקרים הבאים עקרת בית תיחשב כעובדת וייבדק כושרה להשתכר:

היא עבדה כשכירה או כעצמאית חודשים רצופים או חודשים לא רצופים ב- החודשים שקדמו להגשת התביעה (או שקדמו להפסקת העבודה – למי שהפסיקה לעבוד לאחר הגשת התביעה).

המבחן לעקרת הבית הינו מבחן שונה הבודק את יכולתה לתפקד בבית, כגון קיפול כביסה, הדחת כלים, נקיון וכו.

מי לא זכאי

מי שאי כושר ההשתכרות שלו נגרם בחו"ל בעת שלא היה תושב ישראל אינו זכאי לקצבת נכות או שאי כושר העבודה מופחת מ60%