גובה פנסיית הנכות נקבע ע"פ שכרו של העמית, גיל ההצטרפות לקרן הפנסיה ומסלול הפנסיה בו בחר. במקרה של אובדן כושר עבודה מלא (מעל 75%) תשולם פנסיה מלאה ובמקרה של אובדן כושר עבודה חלקי (מעל 25%) תשולם פנסיה חלקית.
בזמן קבלת הפנסיה העמית ממשיך לצבור את זכויותיו לפנסיית זקנה, כך שכאשר יגיע לגיל פרישה יוכל לקבל פנסיית זקנה.

מי קובע את נכותו של העמית?

וועדה רפואית מטעם קרן הפנסיה קובעת את שיעור הנכות של העמית. במקרים מסוימים רופא הקרן רשאי לקבוע נכות זמנית. במידה והעמית אינו מסכים עם קביעתה של הוועדה הרפואיות הוא יכול לערער על החלטתה.
*חשוב לציין כי גם במקרה בו נקבעה נכות צמיתה, קרן הפנסיה רשאית מעת לעת לזמן את העמית לבדיקה רפואית.

באילו נסיבות יכולים להשתנות תנאי הזכאות?

במהלך שנות הקריירה אנשים מחליפים מקומות עבודה, יוצאים לחופשות ללא תשלום או לוקחים פסק זמן מעבודה עקב סיבות שונות. בתקופות אלו מפסיק המעסיק להפריש כספים לקרן הפנסיה ועל מנת שהמבוטח ישמור על זכויותיו עליו להמשיך להפריש תשלומים באופן סדיר לקרן הפנסיה.

כדאי לשים לב:

  • זכאות מגורם ממשלתי עלולה לגרום ל"כפל קצבאות"- נכה הזכאי לקצבת נכות ממשרד הביטחון או מביטוח לאומי במסגרת נפגעי עבודה, חוק המתנדבים, חוק נפגעי פעולות איבה ועוד עשוי לא להיות זכאי לפנסיית נכות.
  • נכה שיש לו הכנסה מעבודה, יהיה זכאי למלוא פנסיית הנכות המשולמת לו ובלבד שסכום ההכנסה מעבודה ביחד עם סכום הגמלה, אינו עולה על השכר הקובע שמוגדר בקרן הפנסיה (כאשר הסכום גבוה מהשכר הקובע- תקוזז פנסיית הנכות).
  • אם נדרשתם למלא הצהרת בריאות במועד הצטרפותכם לקרן הפנסיה הקפידו למלא אותה כראוי. אחת הסיבות העיקריות לדחיית תביעות בגין אובדן כושר עבודה היא הצהרת בריאות חסרה. ברגע שמוגשת תביעה בגין אובדן כושר עבודה קרן הפנסיה בודקת את תיקו הרפואי של העמית לאורך השנים. במצב בו מתגלה שהעמית לא דיווח על בעיותיו הרפואיות קרן הפנסיה תידחה את תביעתו ולא תעניק לו פיצוי בגין אובדן כושר עבודה.