תהליך הגשת בקשה לפטור מתשלום מס הכנסה

תהליך הגשת הבקשה כולל שלבים רבים. כאן נפרט ונפשט את התהליך לשלבים ההכרחיים שלו.

טפסים ואישורים נדרשים לצורך הגשת בקשה לפטור:

 1. בקשה לפטור ממס – מס' טופס 1516. זהו הטופס הראשוני הנשלח למס הכנסה לצורך קבלת הפנייה לוועדה רפואית.
 2. אישור מסירת מידע –  מס' טופס 0169-ב'. זהו טופס ויתור סודיות רפואית כלפי המוסד לביטוח לאומי ואגף מס הכנסה.
 3. קביעת אחוזי נכות לצרכי מס הכנסה-  טופס 169/א'. בטופס זה יפורטו הליקויים הרפואיים בגינם נתבעת הנכות.

הפניה לועדה רפואית – לאחר קבלת הטפסים שפרטנו כאן בסעיף 1 שולח פקיד השומה "טופס הפנייה לוועדה רפואית" של המוסד לביטוח לאומי, לקביעת אחוזי נכות. את הטופס עצמו ממלאים ומצרפים אליו:

 1. שובר אגרה בסך 562 ש"ח עבור הוועדה הרפואית.
 2. כל המסמכים הרפואיים הרלוונטיים להוכחת הליקויים הרפואיים בגינם נתבעת הנכות.
 3. יש לצרף שוב את הטפסים מסעיף 1.
 4. ערר על החלטת וועדה רפואית.

במידה ודרגת הנכות הרפואית שנקבעה הנה נמוכה מ- 90%, ניתן לערר על החלטת הוועדה. את הערעור יש להגיש בתוך 45 יום מקיום הועדה. שימו לב כי גם לפקיד השומה יש סמכות לערר על החלטת וועדה רפואית. בדרך כלל פקיד השומה מערר במקרה שדרגת הנכות הרפואית שנקבעה גבוהה מ-90%, אך יש מקרים נדירים שפקיד השומה מערער גם לטובת התובע כשהוא מקבל אחוזי נכות הנמוכים מ-90%.

 מימוש האישור

עם קבלת אישור לפטור ממס הכנסה, יש להגיש דו"ח שנתי לגבי השנים הרלוונטיות. בעת הגשת דו"ח שנתי יש לצרף לדו"ח אישור מקורי לגבי כל אחת מן ההכנסות שיש לעובד או בן/בת זוג/ו ואישור מקורי לגבי כל אחת מן ההוצאות או זיכויים שיכולים להביא להפחתת המס שישולם.

חשוב לציין כי אם הנתונים לא ידווחו בצורה מדויקת או שידווחו רק חלק מן ההכנסות הדבר עלול לגרום לעיכובים ולעיתים אף נמצא כי ללקוח נוצר חוב במס הכנסה עקב טעויות בהגשת השומה. על מנת להגיש דו"ח שנתי למס

הכנסה יש לצרף את המסמכים הבאים:

 1. טופס 106 מכל מקומות העבודה (כולל פנסיה).
 2. במידה והעובד פרש באותה שנת מס יש להמציא טופס 161 מהמעביד.
 3. אישורים לגבי כל הכנסה אחרת /הוצאה מוכרת באותה שנת מס.
 4. גבי כל אחת מן ההכנסות / ההוצאות המפורטות לעיל יש להמציא אישורים בגין שני בני הזוג.

כמו כן יש לצרף צילום של צ'ק/ צ'ק מבוטל